Policy för acceptabel användning

Du får använda vår sida för lagliga syften. Du får inte använda vår sida:

 • På ett sätt som bryter någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller reglering.
 • På ett sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har någon form av olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 • I syftet att skada eller försök att skada minderåriga på något sätt.
 • För att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända något material som inte följer vår Innehållsstandarder.
 • För att överföra, eller anskaffa skickandet av, någon icke frivillig eller ej auktoriserad annons- eller reklammaterial eller någon annan form av liknande värvning (spam).
 • Till att medvetet överföra någon data, skicka eller ladda upp något material som innehåller virus, trojan, maskar, tidsbomber, tangentrycks-loggare, spionprogram, annonsprogramvara eller någon annan form av skadliga program eller liknande datorkod designad för att negativt påverka driften av en dators mjuk- eller hårdvara.

Du accepterar även:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller återsälja någon del av vår sida i överträdelse av avsättningarna av våra villkor för webbsideanvändning.
 • Inte ha öppna utan auktoritet, ingripa med, skada eller avbryta:
  • någon del av vår sida;
  • någon utrustning eller nätverk som vår sida kan vara lagrad på;
  • någon programvara som används i tillhandahållandet av vår sida; eller
  • någon utrustning eller nätverk eller programvara som ägs av en tredje part.

Interaktiva tjänster
Vi kan då och då ge interaktiva tjänster på vår sida, vilket inkluderar, utan limiteringar:

 • Live chatt
 • Anslagstavlor.
 • Live matlagnings- och produktdemonstrationer.

Där vi erbjuder någon form av interaktiv tjänst kommer vi att ge tydlig information till dig om den typ av service som erbjuds, om den är modererad och vilken form at moderering som används (inkluderat om det är en människa eller tekniskt).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma alla potentiella risker för användare (och speciellt för barn) från tredje parter när de använder någon form av interaktiv tjänst som ges genom vår sida, och vi kommer att besluta i varje fall om det är passande att använda moderatorer i den relevanta tjänster (inkluderat vilken typ av moderering som används) med dessa risker i åtanke. Men, vi är inte under ett åtagande att övervaka, styra eller moderera någon form av interaktiv tjänst som vi erbjuder genom vår sida, och vi utesluter vårt ansvar för någon form av förlust eller skada som uppstår från användandet av någon interaktiv tjänst av en användare som överträder våra innehållsstandarder, oberoende om det är modererat eller inte.

Användandet av någon form av interaktiv tjänst av en minderårig sker under samtycke från dennes föräldrar eller vårdnadshavare. Vi rekommenderar föräldrar som tillåter att deras barn använder en interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med deras barn om deras säkerhet online eftersom moderering inte är felfritt. Minderåriga som använder en interaktiv tjänst borde vara medvetna om de potentiella riskerna.

När vi modererar en interaktiv tjänst ger vi dig vanligtvis ett sätt att kontakta moderatorn om någon orolighet eller svårighet skulle förekomma.

Innehållsstandarder
Dessa innehållsstandarder tillämpas på allt material som du bidrar med till vår sida (bidrag) och till någon av våra associerade interaktiva tjänster.

Du måste följa både meningen med de följande standarder men även bokstavligen. Standarderna tillämpas till varje del av varje bidrag men även som helhet.

Bidrag måste:

 • Vara korrekta (där de uppger fakta).
 • Måste ges genuint (där de uppger åsikter).
 • Följa tillämplig lag i Storbritannien och i andra länder som de postas ifrån.

Bidrag kan inte:

 • Innehålla något material som ärekränkande av någon person.
 • Innehålla något material som är obscent, offensivt, hatfyllt eller upphetsande.
 • Främja sexuellt explicit material.
 • Främja våld.
 • Främja diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Kränka någon upphovsrätt, databasrättighet eller varumärke av en annan person.
 • Vara troligt att lura en annan person.
 • Göras emot någon form av juridisk pliktskyldighet till en tredje part, såsom en avtalsmässig skyldighet eller en konfidensskyldighet.
 • Främja någon form av olaglig aktivitet.
 • Vara hotande, missbruka eller invadera någon annans integritet eller orsaka irritation, besvär eller onödig ångest.
 • Vara sannolik att mobba, uppröra, skämma ut, skrämma eller irritera en annan person.
 • Användas för att imitera en annan person, eller till att förvränga din identitet eller tillhörighet med en annan person.
 • Ge intrycket att de kommer från oss om så inte är fallet.
 • Förespråka, främja eller assistera någon olaglig handling så som (följande är enbart exempel) upphovsrättsintrång eller felaktig användning av dator.

Avstängning och uppsägning
Vi kommer att avgöra, inom vår diskretion, om det har varit ett brott mot policyn för acceptabel användning genom ditt användande av vår sida. När ett brott mot den här policyn sker kan vi ta den åtgärd som vi anser är passande.

Misslyckadande med att följa den här policyn för acceptabel användning är ett brott mot användarvillkoren som gäller för att du ska få använda vår sida och detta kan resultera i att vi gör alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagande av din rättighet att använda vår sida.
 • Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagande av inlägg eller material som du har laddat upp på vår sida.
 • Utskick av varning till dig.
 • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på en gottgörelsebasis (inkluderar, men är inte begränsat till, rimlig administrativ och juridiska kostnader) resulterade från brottet.
 • Vidare rättsliga handlingar emot dig.
 • Utlämnande av sådan information som vi anser är rimligt och nödvändigt till rättsväsende.

Vi exkluderar ansvar för handlingar som tas i svar till brottet mot policyn för acceptabel användning. Svaren beskrivna ovan in den här policyn är inte limiterade och vi kan ta vidare handlingar om vi anser det passande.

Ändringar i Policy för acceptabel användning
Vi kan revidera den här policyn för acceptabel användning när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas gå tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum för att notera potentiella förändringar eftersom du är juridiskt bunden av dem. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan även komma att ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.